Sprawozdanie merytoryczne – 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza
w roku 2016 ( za okres od 06 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.)
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dn. 08.05.2001 (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

I. DANE O FUNDACJI:

1. Nazwa: CENTRUM KS. JĘDRZEJA KITOWICZA

2. Adres siedziby: Rzeczyca ul. Ks. Jędrzeja Kitowicza 17

3. Adres poczty elektronicznej: fundacja@kitowicz.pl

4. Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 06.07.2016 r.

5. Numer KRS: 0000623207

6. Numer REGON: 364889951

7. Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu Fundacji – ks. Henryk Linarcik
Członkowie Zarządu: Bogdan Kącki, Włodzimierz Adam Kwatek

8. Cele statutowe fundacji:
1) upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości literackiej dziejopisarza ks. Jędrzeja Kitowicza – proboszcza rzeczyckiego w latach 1781-1804;
2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności lokalnej;
4) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6) promowanie i wspieranie rozwoju kultury regionalnej;

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie bądź inicjowanie różnych form działalności mających na celu poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości literackiej ks. Jędrzeja Kitowicza z uwzględnieniem priorytetu jakim jest utworzenie i działalność muzeum poświęconego ks. J. Kitowiczowi;
2) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki i tradycji z uwzględnieniem priorytetu jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy kościół parafialny św. Katarzyny w Rzeczycy;
3) gromadzenie środków pieniężnych i materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie bieżącej działalności parafii św. Katarzyny w Rzeczycy w zakresie troski o stan zabytków Parafii;
4) inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej oraz integracji społeczności lokalnej;
5) organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, zajęć oświatowych i edukacyjnych dla młodzieży oraz członków ich rodzin;
6) umożliwianie rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży, ludzi starszych, a zwłaszcza wspieranie aktywności uzdolnionych plastycznie, literacko i muzycznie;
7) organizowanie i finansowanie seminariów, warsztatów, wystaw, również innych form działalności oświatowej i kulturalnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji;
8) organizowanie i finansowanie stażów, praktyk i szkoleń oraz wyjazdów edukacyjnych dla osób zaangażowanych w działalność Fundacji;
9) skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami;
10) współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami, placówkami naukowymi i literackimi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
11) współpracę ze środkami masowego przekazu oraz z organami administracji państwowej i samorządowej;

2. Główne działania Fundacji w 2016 roku
1) Wydanie ulotek i plakatów promujących życie i twórczość ks. Jędrzeja Kitowicza oraz rozpowszechnienie ich we wszystkich możliwych środowiskach.
2) Nawiązanie kontaktów z Oscarem Svanem profesorem języków i literatur słowiańskich na Uniwersytecie w Pittsburghskim w stanie Pensylwania, USA, specjalizującym się w języku, literaturze i kulturze polskiej. Profesor podjął się przetłumaczenia na język angielski „Opisu obyczajów” ks. J. Kitowicza, a następnie jego opublikowania.
3) Współpraca z Parafią św. Katarzyny w Rzeczycy w zakresie przygotowania dokumentacji i wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizacji zadania dotyczącego modernizacji obiektu organistówki z przeznaczeniem na utworzenie muzeum poświęconego ks. Jędrzejowi Kitowiczowi.
4) Zorganizowanie spotkania uczniów ze szkoły w Rzeczycy i Inowłodza z Wojciechem Malajkatem – aktorem, reżyserem i rektorem Akademii Teatralnej im. ks. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie – w ramach cyklu spotkań pn. Sławni czytają „Opis obyczajów” ks. Jędrzeja Kitowicza. Spotkanie odbyło się w dniu 17 listopada 2016 r. w hali sportowej rzeczyckiego gimnazjum. Podczas spotkania aktor przeczytał m.in. fragmenty o wychowaniu.
5) Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa www.kitowicz.pl, poświęcona ks. Jędrzejowi Kitowiczowi.

III. PRZYCHODY FUNDACJI:
1. Wpłata na fundusz założycielski od Fundatora – 5.000,00 zł

2. Darowizny pieniężne wpłacone na konto bankowe Fundacji od osób fizycznych i prawnych – 1.100,00 zł

IV. KOSZTY PONIESIONE PRZEZ FUNDACJĘ:
Koszty statutowe: 2.108,59 zł

V. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
1) Uchwała Nr 1/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.
2) Uchwała Nr 2/2016 z dnia 19 września 2016 roku w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1) Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
2) Fundacja nie zatrudniała pracowników, nie zawierała umów o dzieło ani umów zlecenia.
3) Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń ani podobnych świadczeń.
4) Fundacja nie udzielała pożyczek.
5) Kwota na rachunku bankowym (stan na dzień 31.12.2016): – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowiecki Filia w Rzeczycy – 3.991,41 zł.
6) Fundacja nie lokowała środków na rachunkach bankowych.
7) Fundacja nie nabywała obligacji.
8) Fundacja nie obejmowała udziałów ani nie nabywała akcji w spółkach.
9) Fundacja nie nabywała nieruchomości ani pozostałych środków trwałych.
10) Informacje statystyczne:
Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2016 wyniosły 3.991,41.zł i obejmują środki na rachunku bankowym;
Zobowiązania – brak.
11) Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
12) Wszystkie dochody fundacji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z 15.02.1992 (z późn. zm.) o podatku dochodowym od osób prawnych. W okresie sprawozdawczym nie ciążyły na Fundacji zobowiązania podatkowe.
13) Fundacja złoży w ustawowym terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.
14) W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola zewnętrzna.

Rzeczyca, dn. 27 marca 2017 r.

Prezes Zarządu Fundacji
Ks. Henryk Linarcik

Członkowie Zarządu:
1) Bogdan Kącki
2) Włodzimierz Kwatek