Dnia 06.07.2016 roku do Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana
FUNDACJA CENTRUM KS. JĘDRZEJA KITOWICZA Z SIEDZIBĄ W RZECZYCY
pod numerem KRS: 0000623207.

Celem Fundacji jest:
1) upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości literackiej dziejopisarza ks. Jędrzeja Kitowicza – proboszcza rzeczyckiego w latach 1781-1804;

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności lokalnej;

4) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

5) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) promowanie i wspieranie rozwoju kultury regionalnej;


§7 Statutu Fundacji Centrum ks. Jędrzeja Kitowicza

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie bądź inicjowanie różnych form działalności mających na celu poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości literackiej ks. Jędrzeja Kitowicza z uwzględnieniem priorytetu jakim jest utworzenie i działalność muzeum poświęconego ks. J. Kitowiczowi;

2) Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki i tradycji z uwzględnieniem priorytetu jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy kościół parafialny św. Katarzyny w Rzeczycy;

3) Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie bieżącej działalności parafii św. Katarzyny w Rzeczycy w zakresie troski o stan zabytków Parafii;

4) Inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej oraz integracji społeczności lokalnej;

5) Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, zajęć oświatowych i edukacyjnych dla młodzieży oraz członków ich rodzin;

6) Umożliwianie rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży, ludzi starszych, a zwłaszcza wspieranie aktywności uzdolnionych plastycznie, literacko i muzycznie;

7) Organizowanie i finansowanie seminariów, warsztatów, wystaw, również innych form działalności oświatowej i kulturalnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji;

8) Organizowanie i finansowanie stażów, praktyk i szkoleń oraz wyjazdów edukacyjnych dla osób zaangażowanych w działalność Fundacji;

9) Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami;

10) Współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami, placówkami naukowymi i literackimi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

11) Współpracę ze środkami masowego przekazu oraz z organami administracji państwowej i samorządowej;

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI:

Prezes Zarządu Fundacji
ks. Henryk Linarcik

Członek Zarządu:
Bogdan Kącki
Włodzimierz Adam Kwatek
Stanisława Kosiacka

Rada Fundacji:
Piotr Grzegorz Legutowski
Bogusława Halina Kobacka
Maria Jolanta Ochota

Konto bankowe Fundacji:
03 1240 1545 1111 0010 7455 6473