STATUT FUNDACJI CENTRUM KS. JĘDRZEJA KITOWICZA 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundatorem „Fundacji Centrum  Ks. Jędrzeja Kitowicza” zwanej dalej Fundacją jest Parafia Rzymskokatolicka  p.w. św. Katarzyny w Rzeczycy.

2. Fundacja może używać znaku graficznego oraz ustanawiać medale i wyróżnienia honorowe, które będą przyznawane osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§2

1. Siedziba Fundacji znajduje się na terenie Parafii Rzymskokatolickiej Św. Katarzyny   w Rzeczycy, ul. ks. J. Kitowicza 17 gmina Rzeczyca, powiat Tomaszów Mazowiecki.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, po spełnieniu warunków określonych prawem.

§3

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§4

 

Nadzór nad działalnością Fundacji ze względu na jej cele sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§5

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celem Fundacji jest:

1) upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości literackiej dziejopisarza ks. Jędrzeja  Kitowicza – proboszcza rzeczyckiego w latach 1781-1804;

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz integracja społeczności lokalnej;

4) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

5) działalność w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) promowanie i wspieranie rozwoju kultury regionalnej;

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie bądź inicjowanie różnych form działalności mających na celu poszerzenie  wiedzy o życiu i twórczości literackiej ks. Jędrzeja Kitowicza z uwzględnieniem priorytetu jakim jest utworzenie i działalność muzeum poświęconego ks. J. Kitowiczowi;

2) Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego kultury, sztuki i tradycji  z uwzględnieniem priorytetu jakim jest w tej dziedzinie zabytkowy kościół parafialny św. Katarzyny w Rzeczycy;

3) Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie bieżącej działalności parafii św. Katarzyny w Rzeczycy w  zakresie troski o stan zabytków Parafii;

4) Inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz rozwoju wspólnot    i społeczności lokalnej oraz integracji społeczności lokalnej;

5) Organizowanie i finansowanie imprez  kulturalnych, zajęć oświatowych i edukacyjnych dla młodzieży oraz członków ich rodzin;
6) Umożliwianie rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży, ludzi starszych, a zwłaszcza wspieranie aktywności uzdolnionych plastycznie, literacko i  muzycznie;

7) Organizowanie i finansowanie  seminariów, warsztatów, wystaw, również innych  form działalności oświatowej i kulturalnej oraz wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji;

8) Organizowanie i finansowanie stażów, praktyk i szkoleń oraz wyjazdów edukacyjnych dla  osób zaangażowanych w działalność Fundacji;

9) Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami;

10) Współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami,  placówkami naukowymi i literackimi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

11) Współpracę ze środkami masowego przekazu oraz z  organami administracji państwowej i samorządowej;

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

§10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 /pięć tysięcy/ złotych.

§11

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

1) darowizn, spadków i zapisów,
2) subwencji i dotacji osób prawnych, osób fizycznych, instytucji państwowych i  samorządowych,
3) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na  jej rzecz,
4) odsetek bankowych,
5) dochodów z jej majątku ruchomego i nieruchomego.

§12

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej na znaczną sumę, mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§13

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem ,
2) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§14

1. Zarząd jest organem obligatoryjnym  Fundacji.

2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Fundatora.

3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełni  proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Rzeczycy powoływany i odwoływany dekretem Biskupa Łowickiego.

4. Członkowie Zarządu nie mogą:
1) być członkami organu nadzorującego ani pozostawać  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane w oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce fundatora,
2) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane w oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) śmierci członka Zarządu,
4) odwołania przez Fundatora w szczególności z powodu choroby, trwałej niezdolności pełnienia funkcji członka Zarządu.

§15

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) Opracowywanie wieloletnich i rocznych strategii oraz programów działania Fundacji,

3) Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz podejmowanie decyzji w przedmiocie kupna, zamiany obciążenia i zbycia nieruchomości,

6) Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

7) Zawieranie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych o świadczenie usług w imieniu  Fundacji.

8) Nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.

§16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O posiedzeniu muszą zostać zawiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§17

1. Rada  składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Fundatora.

2. Rada Fundacji wybiera Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

3. Członkowie Rady  nie mogą:
1) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać  z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane w oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce fundatora,
2) utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane w oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) śmierci członka Rady ,
4) odwołania przez Fundatora w szczególności z powodu choroby, trwałej niezdolności pełnienia funkcji członka Rady.

§18

Do zadań i kompetencji  Rady należy:

1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,

2) uchwalanie programów działalności Fundacji,

3) wyrażanie opinii w kwestiach przedłożonych jej przez Zarząd,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań zarządu z działalności Fundacji, sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

5) uchwalanie zmian w Statucie Fundacji.

§ 19

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia Rady  zwołuje Przewodniczący Rady  z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady. W posiedzeniach Rady  mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu.

3. Rada  podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Rady. W przypadku równej liczny głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§20

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich  sprawach w tym  sprawach majątkowych może składać Prezes Zarządu samodzielnie.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 21

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje  Fundator.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 23

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzi na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Katarzyny w Rzeczycy.